Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

“Veilig en gezond wonen, werken en recreëren. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) draagt bij aan het creëren van voorwaarden voor een fysieke leefomgeving waarin veilig wonen, werken en recreëren voor inwoners, instellingen, bedrijven en bezoekers mogelijk is. De VNOG is een slagvaardige organisatie, die berekend is op hedendaagse en toekomstige veiligheidsrisico’s, gebruikmakend van huidige en toekomstige technologie. Het (brand)risicoprofiel is leidend voor de activiteiten van de VNOG. De focus ligt op wat er veel is. Zo kent de regio veel natuur, agrarisch en recreatief gebied, worden er veel (grote) evenementen georganiseerd, herbergt het vele recreanten en telt het diverse zorginstanties. Daarnaast zal de regio steeds meer te maken krijgen met een toename van toeristen op het water en in de natuurgebieden, en de impact van de energietransitie en klimaatverandering (overstromingen en extreme droogte in natuurgebieden).

De brandweer heeft ook belang bij een veilig gebouwde omgeving. Voor een veilige samenleving en een zo veilig mogelijke situatie bij calamiteiten, zodat hulpverleners hun werk efficiënt en veilig kunnen uitvoeren. In lijn met wat de stichting ambieert zijn wij als organisatie actief in het ontwikkelen van systematieken en scenario modellen om zo risico situaties beter te duiden. Deze systematiek heeft namelijk een hoge mate van betrouwbaarheid. We adviseren eigenaren en gebruikers van vastgoed hierover en willen daarop acteren in geval van brand.

We brengen onze kennis en inzichten graag in bij het onderzoek dat de stichting wil uitvoeren. Uiteindelijk willen wij hetzelfde bereiken als de stichting, namelijk Nederland brandveiliger maken.

Over de Brandweer

Het fijnmazige netwerk van 56 brandweerposten in de regio en onze vrijwilligers vormen de basis voor incidentbestrijding. Incidentbestrijding verzorgt de uitruktaken van de brandweer, onderscheiden in de taakvelden: brand, hulpverlening, waterongevallen en gevaarlijke stoffen. Het grootste deel van deze taken, ca. 95 % wordt uitgevoerd door vrijwilligers die zich naast hun hoofdfunctie inzetten en bekwamen voor deze incidentbestrijdingstaken. Daarvoor worden de nodige voorbereidende werkzaamheden verzorgd, zoals het vakbekwaam worden en blijven van de brandweer medewerkers en het beheer en onderhoud van de voertuigen.

‘..’
Contactpersoon
Hans Holtman
H.Holtman@vnog.nl