Privacyverklaring

De stichting
De stichting Economie van Brandveiligheid is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens van de stichting:
Hannes Kempkensweg 28
6065DX Montfort
Nederland

E-mail adres: secretaris@economievanbrandveiligheid.nl
Website: www.economievanbrandveiligheid.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
De stichting verwerkt de gegevens van die personen die zich voor de cursus hebben aangemeld. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Organisatie
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De personen die zich aanmelden geven toestemming voor de verwerking van de genoemde persoonsgegevens. De gegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken van de aanmelding.

Met het van kracht worden van deze verklaring, wordt de toestemming expliciet gevraagd. De aanmelding voor activiteiten verloopt via onze website. Bij de aanmelding wordt uitdrukkelijk de vraag gesteld of toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens wordt gegeven. De toestemming wordt gegeven met de ‘opt-in methode’. Dit houdt in dat de persoon zelf de toestemming geeft door het bewust plaatsen van een vinkje bij de optie voor de verwerking van persoonsgegevens.

De stichting verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van de betaling.
  • Het informeren over activiteiten.
  • Het verwerken van de aanmeldingen voor de activiteiten.
  • Het uitzetten van vragen.

Geautomatiseerde besluitvorming
De stichting neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Indien gevraagd worden de persoonsgegevens na het beëindigen van de cursus gewist, tenzij er nog openstaande vorderingen zijn.

De gegevens omtrent de aanmeldingen voor de activiteiten worden bewaard tot en met de activiteit zelf en het afhandelen van een tevredenheidsonderzoek n.a.v. de activiteit zelf. Daarna worden deze gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
De stichting deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De stichting gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Personen hebben het recht om hun persoonsgegevens zoals bij de stichting bekend in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Het inzien, veranderen of verwijderen van persoonsgegevens is mogelijk via het bestuur via de e-mail secretaris@economievanbrandveiligheid.nl . Het bestuur kan in dat geval verzoeken om identificatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De stichting neemt de bescherming van de gegevens van alle leden serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen de secretaris heeft toegang tot persoonsgegevens.

Indien men het idee heeft dat zijn/haar gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact worden opgenomen met de secretaris van de stichting.